Zásady spracovania osobných údajov a systém ochrany osobných údajov podľa

nariadenia GDPR

vypracované v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v zmysle
článku 13 a 14 Nariadenia (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“)
Prevádzkovateľ:
Zako Slovakia, s.r.o.
Kollárova 7
921 01 Piešťany
IČO: 50 261 576
Bc. Martin Kozák
Tel. č.: 0905 635 628
E – mail: zakoslovakia@gmail.com

(ďalej len ako „Prevádzkovateľ“)

Čo je osobný údaj?
Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby, alebo
identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo,
najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora ako je
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor,
alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú
identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu,
ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Čo je spracúvanie osobných údajov?
Spracúvaním osobných údajov je spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských
operácií s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, najmä získavanie,
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, vyhľadávanie,
prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením alebo iným spôsobom,
preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie, bez ohľadu na to, či sa
vykonáva automatizovanými prostriedkami alebo neautomatizovanými prostriedkami.
Prevádzkovateľ (Správca) nemá povinnosť vymenovať/určiť Zodpovednú Osobu.

Zdroje a kategórie osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje (priamo od vás) ktoré ste mu poskytli, alebo osobné
údaje ktoré získal na základe plnenia Vašej objednávky.
Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

Zákonný dôvod a účel spracovania :

Zákonným dôvodom spracovania je:
Váš súhlas so spracovaním osobných údajov na účely poskytovania priameho
marketingu podľa článku 6 ods.1 písmeno a) Nariadenie GDPR
Plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods.1 písmeno b)
Nariadenie GDPR
Spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa
článku 6 ods. 1 písmena c) Nariadenie GDPR

Účelom spracovania osobných údajov je :
Vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu
medzi Vami a prevádzkovateľom. Pri objednávke služieb sú vyžadované osobné údaje
nevyhnutné pre úspešné plnenie zmluvy o dielo podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia (s tým
súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavovanie reklamácie
a pod.); spracúvanie osobných údajov zákazníka prebieha bez súhlasu zákazníka, nakoľko
právnym základom spracúvania jeho osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna
zmluva medzi zákazníkom a prevádzkovateľom. Poskytnutie osobných údajov je
nevyhnutná požiadavka na uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných
údajov nie je možné uzavrieť zmluvu či zo strany prevádzkovateľa plniť jej podmienky.
Pri prevádzkovaní profilu na sociálnych sieťach (Facebook, Instagram) je našim záujmom
zvyšovanie povedomia o prevádzkovateľovi v online prostredí a komunikácia so zákazníkmi.
Osobné údaje, ktoré uverejníte na našich stránkach sociálnych sietí ako napríklad komentáre,
lajky, videá, obrázky atď. sa uverejnia prostredníctvom platformy sociálnej siete. Osobné
údaje následne nespracúvame na iný účel.
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej
situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. Námietky môžete zaslať e-
mailom na kontaktnú adresu prevádzkovateľa zakoslovakia@gmail.com
Prevádzkovatelia sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné
ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na prenos údajov a využívanie vašich údajov zo
strany prevádzkovateľov sociálnych sietí nemáme žiadny vplyv Odporúčame Vám oboznámiť
sa s podmienkami ochrany súkromia poskytovateľa platformy sociálnej siete:
Facebook
https://www.facebook.com/policy.php ;
Instagram
https://help.instagram.com/519522125107875;

Merania návštevnosti a skvalitnenia služieb – prostredníctvom súborov cookies získavame
údaje o návštevnosti našej webovej stránky, prezeraných informáciách a ďalšej aktivite na nej.
Tieto údaje zbierame na základe vášho súhlasu udeleného prostredníctvom nastavení vo
vašom prehliadači. Viac informácií „ Zásady používania súborov cookies“
Aby sme zachovali úplnú transparentnosť chceme Vás informovať, že posúdime
správnosť poskytnutých osobných údajov (ak to okolnosti povoľujú). Pri zistení nesprávnych
osobných údajov alebo informácií uchovávaných v našom informačnom systéme, osobné údaje
bezodkladne opravíme, obmedzíme spracúvanie alebo vymažeme.. Ak dôjde k poskytnutiu takých
údajov, budeme o tom informovať všetky zúčastnené strany.
Zo strany prevádzkovateľa nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu v
zmysle článku 22 GDPR .

Doba uchovávania:
Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi
Vami a prevádzkovateľom a uplatňovania nároku vyplývajúceho z týchto zmluvných
vzťahov .
Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov ktorá vyplýva zo zákona č. 395/2002 Z. z.
Zákon o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov prevádzkovateľ osobné
údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Kto je príjemca?
Príjemcom je každý, komu sa osobné údaje poskytnú bez ohľadu na to, či je treťou stranou.
Za príjemcu sa nepovažuje orgán verejnej moci, ktorý spracúva osobné údaje na základe
osobitného predpisu.
Sú osoby ktoré sa podieľajú na dodaní tovaru, služieb, realizácii platieb na základe zmluvy.
Prevádzkovateľ neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje do tretích krajín.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal vhodné personálne, technické a organizačné
opatrenia k zabezpečeniu ochrany osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk
osobných údajov v spisovej podobe.
Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup výlučne ním poverené
osoby.

Vaše práva :

 • Právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • Za podmienok stanovených v GDPR máte:
  Právo na opravu osobných údajov podľa čl.16 GDPR
 • Právo na obmedzenie spracúvania
 • Právo na výmaz podľa čl.17 GDPR
 • Právo namietať podľa článku 21 GDPR
 • Právo na prenesenie osobných údajov podľa článku 21 GDPR
 • Právo odvolať súhlas (elektronicky, alebo na korešpondenčnú adresu)
 • Právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že
  došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov.
  Ďalej máte právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov v prípade, že sa
  domnievate, že došlo k porušeniu vašich práv na ochranu osobných údajov

Ako môžete naplniť svoje práva?

Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ ich spracúvame, môžete nás
požiadať o prístup k nim. Na základe Vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o
spracúvaní Vašich osobných údajov. Žiadosť môžete podať elektronicky, na emailovú adresu
zakoslovakia@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Zako Slovakia, s.r.o.,
Kollárova 7, Piešťany 921 01, IČO: 50 261 576
Právo na opravu
Máte právo na to, aby Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne.
Pokiaľ sú Vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu
alebo doplnenie a to elektronickou formou na emailovú adresu zakoslovakia@gmail.com
alebo poštou na korešpondenčnú adresu: Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, Piešťany 921
01, IČO: 50 261 576
Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie Vašich
údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak:

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli,
 • odvoláte svoj súhlas,
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť,
  ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez
  internet.
  Právo na obmedzenie spracúvania
  Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ Vašej
  žiadosti vyhovieme, Vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať
  nebudeme. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak
 • nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť,
 • spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak Vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na
  miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili,
 • Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo
  obhajovanie svojich práv
 • namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše
  oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.
  Právo na prenosnosť údajov
  Máte právo žiadať, aby sme Vám poskytli Vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr.
  súbor XML alebo CSV), ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež
  nás môžete požiadať, aby sme Vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my.
  Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo Vy a dali ste
  nám na ich spracúvanie súhlas.
  Právo namietať
  Máte právo namietať, že spracúvame Vaše osobné údaje. Ak Vaše osobné údaje
  spracúvame v nasledovných prípadoch:
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania zákazníckeho profilu,
 • môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody.

Ako môžete tieto práva vykonávať?

S Vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:
písomne mailom: zakoslovakia@gmail.com alebo poštou na korešpondenčnú adresu:
Zako Slovakia, s.r.o., Kollárova 7, Piešťany 921 01, IČO: 50 261 576
V prípade, že sa domnievate, že došlo k porušeniu Vašich práv na ochranu osobných
údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu
osobných údajov na adrese
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27
Slovenská republika
 
Identifikačné údaje:
IČO: 36064220
DIČ: 2021685985
 
Sekretariát úradu:
+421 /2 3231 3214
 
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu
Ochranu osobných údajov.